Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Állattartó telepek megújításának támogatása

VP2-4.1.1.9-21

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1. és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak!

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak!

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.

Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

Támogatást igénylők köre: a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
Önállóan támogatható tevékenységek:

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • a) Projekt előkészítés:
   • szakmai előkészítés,
   • közbeszerzés;
 • b) Mérnöki feladatok;
 • c) Projektmenedzsment;
 • d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás 3.1.1. A) pontjában (A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;
 • b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer
 • vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének
 • c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (5. számú szakmai melléklet szerint) –
 • d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló), (Rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott az a) pont szerint);
 • e) Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése az alábbi célterületi bontás szerint
  1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
   • Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése.
  2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
  3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda)
   • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter),
   • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
  4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)
   • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter).
  5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 • f) Új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős beruházás esetén) trágyatároló (lásd: Fogalomtár) építése;
 • g) Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével:
  • a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,
  • a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).
Nem támogatható tevékenységek:
 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Új állattartó telep létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás nem támogatott).
 • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia (hígtrágya elvezetést, trágyaszállítást szolgáló csatorna, csőrendszer, akna, hígtrágya fázisbontó berendezés stb.) építése, kialakítása.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

 

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep – a Felhívás 6. számú melléklete alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos állatlétszámát. A bázislétszámot a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben a támogatást igénylő erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti év éves átlagos állatlétszáma adja.